Опис досвіду

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненим, найдорожчим, що є в житті – людиною.
Від нас залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя.»
В. Сухомлинський

 

В нашій країні поширена класно-урочна система навчання. Головним компонентом цієї системи є урок – частина навчального процесу. Уроки сплановані та проведені відповідно до основних закономірностей навчально-виховного процесу, які поєднують і реалізують усі правила і принципи дидактики, забезпечують умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів, враховують їхні інтереси та потреби, прийнято вважати стандартними. Вони охоплюють основні етапи навчального процесу: підготовку до вивчення теми, сприйняття й осмислення матеріалу, закріплення його різноманітними вправами; перевірку, оцінювання знань, умінь, навичок; узагальнення й систематизацію знань. Проте вже в середині минулого століття виявилася тенденція зниження інтересу дітей до навчальної діяльності. Це обмовило появу нестандартних (нетипових, нетрадиційних) уроків, головною метою яких є пробудження інтересу школярів до навчальної праці.

 

Найбільш поширеним серед чисельних визначень є таке: нестандартний урок  це імпровізоване навчальне заняття, що не має визначеної структури, незвичайне за задумом і організаційною формою. Для більшості нестандартних уроків характерні: колективні форми роботи; інтерес до навчального матеріалу; вагомість творчої складової; активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємин, що формують комунікативні навички школярів; зміна ролі вчителя, нестандартні форми оцінювання. Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало в учнів інтерес, сприяло їх оптимальному розвитку й вихованню. Для нестандартних уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання – оволодіння готовими знаннями, пошук нових даних.

Тому принципом своєї роботи вважаю: «Повноцінними є тільки ті знання, які дитина здобула власною активністю» (Пестолоцці). Саме на нестандартних уроках вчитель  може організувати діяльність класу так, щоб учні в міру можливостей працювали самостійно, керувати цією діяльністю, забезпечуючи її необхідним дидактичними матеріалами, інформаційно – комунікаційними технологіями.

Мета моєї роботи: виявити ефективну роль нестандартних форм уроків у стимулюванні пізнавальної самостійності молодших школярів та вплив інформаційно – комунікаційних технологій на творчу активність та ініціативи школярів  у формуванні комунікативних навичок і вмінь потрібних у житті.

Дослідити ефективність використання інформаційно – комунікаційних технологій  та мультимедійних проектів на уроках в початковій школі.

Нестандартні уроки подобаються маленьким учням насамперед тому,що навчальний процес має багато спільного з ігровою діяльністю. Майже всі прийоми, способи дії нетрадиційних уроків відзначаються ігровим спрямуванням. В методичній літературі їх визначають термінами «урок – гра», « урок – змагання», «урок  -  КВК», «урок – подорож» тощо. За формою організації навчання нестандартні уроки, які я використовую в своїй діяльності, поділяються на п’ять типів:

 1. Уроки змагання (вікторини, конкурси, КВК).
 2. Уроки громадського огляду знань (заліки, консультації, взаємного навчання).
 3. Уроки комунікативної спрямованості (дискусії, діалог,уроки з мультимедійним забезпеченням).
 4. Театралізовані уроки (виконання ролей, імітація певної діяльності).
 5. Уроки – подорожі, мандрівки.

Найважливішою ланкою, від якої залежить успіх шкільної освіти, є ефективна праця вчителя, продуктивна діяльність на основі створення й упровадження власних, нових ідей, підходів, технологій. Моя задача: на уроці створити необхідні умови для реалізації основних принципів дидактики, для успішного засвоєння знань, формування вмінь і навичок та розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Нестандартні нові технології навчання також допомагають залучити до активної роботи на уроці всіх учнів. Вони дають змогу кожній дитині на основі власних здібностей, нахилів, інтересів і суб’єктивного досвіду реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. Серед сучасних шкільних технологій часто використовую інформаційно – комунікаційні технології (ІКТ).

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. Аналізуючи  проблеми  використання ІКТ в освіті, необхідно насамперед активізувати процес упровадження ІКТ у систему освіти, забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою, розвиток  телекомунікацій, глобальних і локальних освітніх мереж. Інформатизація  суспільства  пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної  техніки, різноманітного  програмного  забезпечення, глобальних  мереж (Інтернет) та мультимедійних  технологій.

Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються мультимедійними. Потрібно підкреслити, що використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє:

 • підвищенню мотивації учнів до навчання;
 • реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства;
 • інтенсифікації процесу навчання;
 • розвитку особистості учня;
 • розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 • підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.

Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі. Я працюю над створенням електронних презентацій  навчального  матеріалу.

Презентація — це публічне представлення певної інформації.


Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої людини, реклама продукції, висвітлення різноманітних заходів, перспектив розвитку інформаційних технологій тощо. Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати набори електронних слайдів з використанням текстів, графічних зображень, аудіо- та відеофрагментів, робити їх мультимедійними, динамічними, інтерактивними.

Такі набори електронних слайдів називають комп'ютерними презентаціями, або просто презентаціями.

Комп'ютерні презентації є різновидом мультимедійних проектів.

 • Мультимедійні презентації міцно увійшли в шкільне життя. Практично кожен вчитель, що має практичні навички володіння інформаційними технологіями, використовує їх у своїй повсякденній роботі. Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків.
 • Подання навчального матеріалу не тільки у вигляді усного або письмового повідомлення, але й з використанням фото-, відео-, аудіо- та музичних фрагментів, які скомпоновані у вигляді презентації, сприяє успішному запам’ятовуванню. Відомо, що переважна більшість людей запам’ятовує 5% почутого та 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відео- даних підвищує запам’ятовування до 40-50%. Крім того економія часу, необхідного для вивчення певного матеріалу, сягає 30%, а набуті у такий спосіб знання зберігаються у пам’яті людини набагато довше.
 • Ще одним важливим фактором доцільності використання презентацій є зручність зберігання презентацій в класі та швидкість використання їх на уроках порівняно з традиційними плакатами, портретами, таблицями, схемами. Переваги, які надає використання презентацій, зовсім не означають, що на кожному уроці кожний учитель повинен використовувати саме таку форму подання матеріалу. Отже, презентації слід використовувати з деякою періодичністю, саме тоді може бути досягнута певна ефективність та темп навчання.
 • Найпоширенішою на сьогодні програмою для створення презентацій є прикладна програма Power Point з пакета прикладних програм Microsoft Office.
 • Доцільно використати презентації на наступних типах урокі:

 

Структура уроку де використовують презентацію не має принципово змінюватися. Такий урок все одно має містити всі основні етапи. На таких уроках доцільно збільшити час на проведення етапу мотивації, адже завдяки презентації йому можна надати більшого пізнавального навантаження.

Використання презентацій допомагає урізноманітнити й етап актуалізації знань, адже запитання можна ілюструвати графічними об’єктами, анімацією, звуковим супроводом, можна подати декілька слайдів з попередніх уроків, слайди з кросвордами, ребусами тощо. Зрозуміло, що етап пояснення нового матеріалу теж можна урізноманітнити демонстрацією слайдів презентацій. Тут можна використовувати фото-, аудіо-, відео фрагменти, гіперпосилання для зміни послідовності показу, що дає змогу вчителю на свій розсуд змінювати хід бесіди, актуалізувати увагу на найскладніших моментах уроку залежно від сприйняття матеріалу учнями і від ситуації на уроці.


Для етапу закріплення знань також можна дуже вдало використати презентації : дати ілюстровані запитання, завдання для групового або індивідуального виконання, запропонувати учням самостійно прокоментувати вже показані слайди ( наприклад, які вчитель демонстрував на етапі пояснення нового матеріалу).

Мій досвід застосування презентацій у навчальному процесі, зокрема при викладанні учбових предметів у 1-4 класах, підкреслив безперечні переваги цього виду навчання. Форми і місце використання мультимедійної презентації (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, яку ставить учитель.

Моя  практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування таких посібників:

 • При вивченні та закріпленні нового матеріалу.  Дозволяє ілюструвати різноманітними наочними засобами.
 • Для  перевірки  знань. Для вчителя комп'ютерне тестування - це засіб якісного контролю знань.
 • Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків.
 • Під час аналізу фронтальних самостійних робіт, забезпечує поряд з усним візуальний аналіз результатів.

Накопичений мною досвід, частково відбитий у цій роботі, показує, що застосування інформаційних технологій на уроках розширює можливості творчості як вчителя, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями нового матеріалу. Останні десятиліття поставило школу в ситуацію необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Ці зміни повинна забезпечити реформа школи, яка продиктована модернізацією освіти, комп'ютеризацією шкіл. Я думаю, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі якійсь мірі сприяють вирішенню цієї проблеми.

Перевіривши на практиці ефективність використання традиційних методів навчання і нетрадиційних, нових інтерактивних видів і форм роботи з учнями, інформаційно – комунікаційних технологій, вважаю, що найкращі результати можна отримати  лише завдяки гармонійному поєднанню вже відомого і впровадженню нетрадиційних форм навчання. Це поєднання сприяє формуванню пізнавальних інтересів і комунікативних навичок школярів.

Rating 5 (1 Votes)